lnwshop logo

บทความ

ด่วนๆ เปิดสอบ กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.พนักงานธรุการ ระดับสนับสนุน 3 จำนวน 1 อัตรา -ปริญญาตรี (สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2.พนักงานจัดทำข้อมูล ประมวลผล ระดับสนับสนุน 3 จำนวน 1 อัตรา -ปริญญาตรี (สาขาบริห…
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 255 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 - 10 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 255 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 - 10 กรกฎาคม 2560 ทาง Internet 1.ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมกา…
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 43 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 อัตรา3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา4. นักวิชาการเงินและบัญ…
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560 ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม อัตราเงินเดือน 15,00…
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 และ 17,500 - 19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวก…
กองพลทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 77 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 35 อัตรา 2. ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 20 อัตรา 3. ตำแหน่ง พลสูทกรรม จำนวน 8 อัตรา 4. ตำแหน่ง ช่างวิทยุ จำนวน 4 อัตรา 5. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ จำนวน 4 อัตรา 6. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา 7. ตำแหน่ง ช่…
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์…
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 587 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงานอัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนดจำนวนตำแหน่งว่าง 351 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชี…
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบ จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม สังกัดสำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 19 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง…
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.)อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาทจำนวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 200 อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชาการรับสมัครสอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบส…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 69 บทความ

หมวดหมู่สินค้า

แนวข้อสอบกระทรวงกลาโหม [177]
รวมคู่มือ แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน [210]

รวมแนวข้อสอบ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม28,526 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด21,669 ครั้ง
เปิดร้าน1 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท27 มิ.ย. 2560

0981137490
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านsobtidteeny
sobtidteeny
จำหน่ายแนวข้อสอบ หนังสือสอบ เอกสารงานราชการทุกหน่วยงาน จำหน่ายหนังสือสอบงานราชการ ไฟล์ mp3 บรรยายเนื้อหา ชุดติว รวมแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ เตรียมสอบงานราชการหนังสืองานราชการ เปิดสอบราชการ คู่มือสอบสอบงานราชการ แนวข้อสอบราชการ เตรียมสอบราชการ
เบอร์โทร : 0981137490
อีเมล : thongthaisong101@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top