lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ฟรี!! แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม. จากสนามสอบจริง

เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม.

1. สิ่งที่ดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เรียกว่า
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. วัฒนธรรม
ง. ค่านิยม

2. ข้อใดคือวัฒนธรรมไทย
ก. การเคารพพระสงฆ์
ข. สงกรานต์
ค. ฮีตสิบสอง
ง. การไหลเรื่อไฟ

3. การกราบครั้งที่สองของการกราบแบบเบญจางค์ประดิษฐ์ หมายถึงกราบใคร
ก. กราบเพื่อระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้า
ข. กราบพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า
ค. กราบพระสงฆ์ตัวแทนพระพุทธเจ้า
ง. กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

4. ข้อใดเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. เมื่อพระสงฆ์เดินผ่านให้ไหว้โดยให้ปลายนิ้วมือจรดตีนผม
ข. ผู้ชายให้ถวายของให้พระต่อมือพระสงฆ์โดยตรงและคุกเข่ากราบไม่แบมือครั้งเดียว
ค. การตักบาตรควรถอดรองเท้าก่อน
ง. ผู้หญิงไปหาพระต้องนั่งพับเพียบให้เรียบร้อย ไม่ควรอยู่ตามลำพังกับพระสงฆ์

5. เป็นครูควรมีมารยาททางใจ โดยนำหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มายึดและปฏิบัติ
ก. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ข. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ค. ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค์
ง. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ

6. ข้อใดคือมารยาททางใจที่ถูกต้อง
ก. ในงานมงคลควรแสดงสีหน้าเบิกบานสดชื่นอยู่เสมอ
ข. การไปเยี่ยมคนป่วยควรใช้คำพูดที่อ่อนโยนปลอบใจผู้ป่วย
ค. ในงานเผาศพควรแสดงกริยาสงบสงวนความรื่นเริงเอาไว้
ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดเป็นมารยาททางกายที่ไม่เหมาะสม
ก. ถ้านั่งต่อหน้าผู้ใหญ่กับพื้นให้นั่งพับเพียบ หันหน้าไปหาผู้ใหญ่ในลักษณะเงยหน้า
ข. ไม่ถือวิสาสะใช้หรือรับประทานของที่เขาจัดไว้สำหรับผู้อื่นโดยเฉพาะ
ค. ล้วง แคะ แกะเกา หาว เรอหากจำเป็น
ง. เห็นของผู้ใหญ่ตก หรืออาจจะเสียหายโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ควรจะบอก

8. การับไหวในขณะที่ยืนและเราอยู่ในฐานะที่อาวุโสกว่า
ก. พนมมือระดับอก
ข. พนมมือเหนือระดับอก นิ้วจรดคาง
ค. พนมมือระดับอก ก้มศรีษะเล็กน้อย
ง. พนมมือระดับอกและพยักหน้าเล็กน้อย

9. หากเราจะผ่านผู้คนมากๆและมีผู้ที่อาวุโสนั่งอยู่กับพื้นควรใช้วิธีการใด
ก. เดินก้มหน้า
ข. เดินย่อตัว
ค. หมอบ
ง. คลาน

10. เมื่อใดควรยืนตรง
ก. เมื่อเห็นคนเชิญธงชาติผ่านหน้า
ข. เมื่อเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาถึงบริเวณพิธี
ค. เมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ง. ถูกทุกข้อ

11. ข้อใดคือมารยาทแบบสากลทางกายแสดงการทักทาย
ก. การยิ้ม
ข. การไหว้
ค. การคำนับ
ง. การจับมือ

12. ข้อใดคือมารยาทในการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง
ก. ให้ผู้อาวุโสรับประทานก่อนเราจึงรับประทาน
ข. ไม่ท้าวศอกบนโต๊ะอาหาร และนั่งตัวตรง
ค. แตะต้องหรือหยิบอาหารให้ผู้อาวุโสกว่าตามสมควร
ง. ควรถือช้อนด้วยมือขวาและส้อมด้วยมือซ้าย

13. มารยาทในการใช้วาจาที่ถูกต้องได้แก่ข้อใด
ก. ต้องระวังมิใช้วาจาเท็จ ยุยงส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกร้าว
ข. ไม่พูดเสียงดังเกินไปหรือพูดพลางหัวเราะพลาง
ค. รู้จักพูดให้ผู้ฟังพอใจและเป็นนักฟังที่สนใจ
ง. ถูกทุกข้อ

14. “ฮีตสิบสอง” จัดไว้ในข้อใด
ก. วัฒนธรรมไทย
ข. ประเพณี
ค. ความเชื่อ
ง. ค่านิยม

15. เทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดใด
ก. กาฬสินธุ์
ข. มหาสารคาม
ค. ขอนแก่น
ง. อุดรธานี

16. ประเพณีไหลเรื่อไฟของจังหวัดนครพนม เป็นประเพณีที่เกิดจากความเชื่อของประเทศใด
ก. จีน
ข. อินเดีย
ค. เนปาล
ง. อียีป

17. ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งของจังหวัดบุรีรัมย์จัดในเดือนใด
ก. ธันวาคม
ข. มกราคม
ค. เมษายน
ง. กรกฎาคม

18. ประเพณีบวชลูกแก้วนิยมจัดในภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคใต้

19. ประเพณีท้องถิ่นที่นิยมจัดทุกภาคของไทย
ก. บวชนาค
ข. สงกรานต์
ค. ลอยกระทง
ง. ถูกทุกข้อ

20. หากจะรักษาประเพณีไทยโดยการทำบุญ ควรปฏิบัติตามข้อใด
ก. การให้ทาน
ข. การรักษาศีล
ค. ภาวนา
ง. ถูกทุกข้อ

21.ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีแต่งงาน
ก. ขึ้นหอ
ข. สู่ขวัญ
ค. ขันหมาก
ง. หมั้น

22.” ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร” สัมพันธ์กับประเพณีใด
ก. แต่งงาน
ข. บวช
ค. ลอยกระทง

--------------------ชุด 2 ------------------------

1.       พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 ประกาศวันที่เท่าใด
ก.   2 ตุลาคม 2546                                                                       ข.  3 ตุลาคม 2546
ค.  1 พฤษภาคม 2547                                                                 ง.  2 พฤษภาคม 2547
ตอบ  ก.   2 ตุลาคม 2546


2.       พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 ใช้บังคับวันใด
ก.  พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข.    พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค.   พ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.  พ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ  ง.  พ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


3.       บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 หมายถึงข้อใด
ก.  เด็ก                                                                                           ข.  เยาวชน
ค.  นักเรียน                                                                                   ง.  นักศึกษา
ตอบ  ก.  เด็ก


4.       ข้อใด ไม่ใช่ เด็กพิการ ตามพรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
ก.  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย                                       ข.  เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
ค.  เด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง                                          ง.  เด็กที่มีความบกพร่องทางจิตใจ
ตอบ  ก.  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย


5.       ข้อใดคือความหมายของ สถานรับเลี้ยงเด็กตามพรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
ก.  สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ข.  สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ค.  สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป
ง.  สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินเจ็ดปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป


6.       พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 มีทั้งสิ้นกี่หมวดกี่มาตรา
ก.  6 หมวด 86 มาตรา                                                                 ข.  7 หมวด 88 มาตรา
ค.  8 หมวด 86 มาตรา                                                                 ง.  9 หมวด 88 มาตรา
ตอบ  ง.  9 หมวด 88 มาตรา


7.       ข้อใด ไม่ใช่ ผู้รักษาการตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
ก.  รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข.  รมต.ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค.  รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง.  รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ตอบ  ง.  รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม


8.       สงเคราะห์ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไปคือความหมายของข้อใด
ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก                                                                   ข.  สถานแรกรับ
ค.  สถานสงเคราะห์                                                                   ง.  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตอบ  ค.  สถานสงเคราะห์


9.       ใครเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                        
ข.  รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ  ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


10.   จากข้อ 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีจำนวนเท่าใด
ก.  1 ใน 3                                                                                      ข.  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ค.  2 ใน 3                                                                                      ง.  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ตอบ  ข.  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3


11.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.  2 ปี                                                                                            ข.  3 ปี
ค.  4 ปี                                                                                            ง.  5 ปี
ตอบ  ข.  3 ปี


12.   ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คือใคร
ก.  รัฐมนตรี                                                                                  ข.  ปลัดกระทรวง
ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                                ง.  เลขาธิการ สพฐ.
ตอบ  ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด


13.   เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์มีกี่ประเภท
ก.  4 ประเภท                                                                               ข.  6 ประเภท
ค.  8 ประเภท                                                                               ง.  9 ประเภท
ตอบ   ค.  8 ประเภท


14.   เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีกี่ประเภท
ก.  3                                                                                                ข.  5
ค.  7                                                                                                ง.  9
ตอบ   ก.  3


15.   ข้อใด ไม่ใช่ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ก.  เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ                                         
ข.  เด็กที่ถูกทารุณกรรม
ค.  เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด                                                 
ง.  เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตอบ  ก.  เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

 

#แนวข้อสอบเจาะลึก ตรงประเด็น

 

** ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ**

 

โทร 0981137490 LINE : aomsin0903 (นวารี)

 

** ข้อสอบมี 2 แบบ **

1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ) 

2. หนังสือ+VCD ราคา 799 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 

 

>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบกระทรวงกลาโหม [195]
รวมคู่มือ แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน [181]

รวมแนวข้อสอบ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม49,271 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด37,408 ครั้ง
เปิดร้าน1 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

0981137490
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านsobtidteeny
sobtidteeny
จำหน่ายแนวข้อสอบ หนังสือสอบ เอกสารงานราชการทุกหน่วยงาน จำหน่ายหนังสือสอบงานราชการ ไฟล์ mp3 บรรยายเนื้อหา ชุดติว รวมแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ เตรียมสอบงานราชการหนังสืองานราชการ เปิดสอบราชการ คู่มือสอบสอบงานราชการ แนวข้อสอบราชการ เตรียมสอบราชการ
เบอร์โทร : 0981137490
อีเมล : thongthaisong101@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก