lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

[NEW] #แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537

เจ้าของร้าน

 

 

แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของกองทัพบกเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับระเบียบตามข้อใด ?
ก. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2528
ข. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2529
ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ง. ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ. 2528

ข้อที่ 2. ในระเบียบนี้ งานสารบรรณ หมายความว่า ?
ก. งานที่เกี่ยวข้องกับธุรการ
ข. งานรับส่งเอกสาร การเก็บรักษา การยื่นและการทำลาย เอกสาร
ค. งานทั่วไปในสำนักงาน อาทิ การถ่ายเอกสาร การจัดส่งเอกสาร การเก็บรักษา การยื่นและการทำลาย เอกสาร
ง. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยื่นและการทำลาย

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ผู้รักษาการตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 ?
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. ผู้บัญชาการกองทัพบก
ง. เจ้ากรมสารบรรณทหารบก

ข้อที่ 4. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่น คือหนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือรับ
ข. หนังสือส่ง
ค. หนังสือราชการ
ง. หนังสือทั่วไป

ข้อที่ 5. หนังสือตามระเบียบนี้ทั้งหมดมีทั้งสิ้นกี่ชนิด ?
ก. มีทั้งสิ้น 3 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และ หนังสือประทับตรา
ข. มีทั้งสิ้น 4 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา และ หนังสือสั่งการ
ค. มีทั้งสิ้น 5 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ และ หนังสือประชาสัมพันธ์
ง. มีทั้งสิ้น 6 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และ หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 6. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ คือหนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือภายนอก
ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือประทับตรา
ง. หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ (หนังสือสั่งการ) ?
A : บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ
B : ใช้กระดาษตราครุฑ
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 8. กระทรวงใด มีสิทธิออกข้อบังคับ (หนังสือสั่งการ) ได้ตามกฎหมาย ?
ก. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. กระทรวงการต่างประเทศ
ค. กระทรวงกลาโหม
ง. กระทรวงการมหาดไทย

ข้อที่ 9. ข้อใดคือความหมายของ ประกาศ (หนังสือประชาสัมพันธ์) ?
ก. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ข. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ
ค. บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบให้จัดทำตาม
ง. แถลงเหตุการณ์หรือกรณี ใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน กองทัพบกเป็นผู้แถลงการณ์

ข้อที่ 10. ข้อใดผิด เมื่อกล่าวถึง แถลงการณ์ (หนังสือประชาสัมพันธ์) ?
ก. ขึ้นตรงกองทัพบก และต่ำกว่าไม่มีอำนาจออกแถลงการณ์
ข. แถลงการณ์ ให้ลงคำว่า แถลงการณ์กองทัพบก
ค. ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนตัวเลขเต็มของปี พ.ศ.
ง. ใช้กระดาษตราครุฑ

แนวข้อสอบการใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 คำตอบ
ข้อที่ 1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ ?
ก.Mac OS
ข.Window 7
ค.Microsoft Word
ง.Ubuntu

ข้อที่ 2. cpu เปรียบเสมือนส่วนไหนของคน ?
ก. ปอด
ข. สมอง
ค. ตับ
ง. ไต

ข้อที่ 3. คอมพิวเตอร์มีวิวัฒพัฒนาการมาจากอะไร ?
ก. กระดานคำนวณ
ข. ลูกคิด
ค. กระดานคำนวณและลูกคิด
ง. กังหันน้ำ

ข้อที่ 4. Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด ?
ก. โปรแกรมสำหรับวาดรูป
ข. โปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสาร
ค. โปรแกรมสำหรับคำนวณ
ง. โปรแกรมสำหรับจัดรูปแบบเอกสาร

ข้อที่ 5. ข้อใดเรียงลำดับการเริ่มงาน โปรแกรม Microsoft Word ได้อย่างถูกต้อง ?
ก. Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word
ข. Start > Programs > Microsoft Word > Microsoft office
ค. Start > Microsoft office > Programs > Microsoft Word
ง. Start > Microsoft Word > Programs > Microsoft office

ข้อที่ 6. คำสั่ง”Save” ในโปรแกรม Microsoft Word เป็นคำสั่งที่ใช้ทำอะไร ?
ก. บันทึกแฟ้มข้อมูล
ข. เปิดแฟ้มข้อมูล
ค. แก้ไขแฟ้มข้อมูล
ง. ลบแฟ้มข้อมูล

ข้อที่ 7. เมื่อเราแก้ไขเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการบันทึกลงดิสก์โดยใช้ชื่อแฟ้มใหม่จะต้องใช้คำสั่งใด ?
ก. บันทึก
ข. บันทึกแฟ้มเป็น
ค. บันทึกเป็น แฟ้มเป็น HTML
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. คำสั่งใดในโปรแกรมMicrosoft Word ที่ใช้ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ ?
ก. แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ข. แก้ไข > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ค. มุมมอง > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ง. รูปแบบ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

ข้อที่ 9. ข้อใดเป็นขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Word อย่างถูกต้อง ?
ก. ระบายข้อความที่ต้องการ > แฟ้ม > คัดลอก > วาง
ข. ระบายข้อความที่ต้องการ > แฟ้ม > วาง > คัดลอก
ค. ระบายข้อความที่ต้องการ > แก้ไข > คัดลอก > วาง
ง. ระบายข้อความที่ต้องการ > แก้ไข > วาง > คัดลอก

ข้อที่ 10. การยกเลิกคำสั่งที่ได้สั่งไปแล้ว เราสามารถใช้คำสั่งหรือปุ่มใด ?
ก. ปุ่มเลิกทำหรือทำซ้ำ
ข. ปุ่ม Delete
ค. ปุ่ม ESC
ง. ปุ่ม Back Space

ข้อที่ 11. ยุคไหนของคอมพิวเตอร์ที่มีหลอดสูญญากาศและดรัมแม่เเหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญ ?
ก. ยุคที่ 1
ข. ยุคที่ 2
ค. ยุคที่ 3
ง. ยุคที่ 4

ข้อที่ 12. บิดาคอมพิวเตอร์คนแรกคือใคร ?
ก. Charles Babbage
ข. Joseph Marie Jaoquard
ค. Blaise Pascal
ง. lumtian paoart

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ?
ก. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ
ข. ตำแหน่งอัตราทหาร
ค. มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก. การดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ?
ข. ข้าราชการทหารถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการพลเรือนกลาโหมถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ?
ก. สำนักงานปลัดกระทรวง ข. กรมการสัตว์ทหารบก
ค. กรมราชองครักษ์ ง. กรมราชองครักษ์

ข้อที่ 4. สถานการณ์ตามข้อใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหารได้ตามความเหมาะสมแก่การปฏิบัติภารกิจ ?
ก. เพื่อการรบหรือการสงคราม, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ข. การปราบปราม, เพื่อการรบหรือการสงคราม
ค. การกบฏ, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใด มีอำนาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ ?
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 6. สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งตามมติของสภากลาโหม มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน ?
ก. 2 คน ข. 3 คน
ค. 4 คน ง. 5 คน

ข้อที่ 7. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อมีสมาชิกสภากลาโหม พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ค. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งมากกว่าวาระที่เหลืออยู่
ง. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ข้อที่ 9. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สมาชิกสภากลาโหมสามารถพ้นจากตำแหน่งได้ ยกเว้นข้อใด ?
ก. เป็นบุคคลล้มละลาย
ข. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ
ค. มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ง. ลาออก

ข้อที่ 10. ข้อใดถูกต้อง ?
A : องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
B : การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคำสั่งของประธานสภากลาโหม
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 11. “คณะผู้บัญชาการทหาร” ประกอบไปด้วยตำแหน่งในข้อใด ?
ก. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข. เสนาธิการทหาร, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, เสนาธิการทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคืออำนาจและหน้าที่ของสัสดี ?
ก. การลงบัญชีทหารกองเกินเมื่ออายุ ๑๗ ปี
ข. การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลในบัญชีทหาร
ค. การย้ายภูมิลำเนาทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “ทหารกองเกิน” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖
ค. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖
ง. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว

ข้อที่ 3. ระยะเวลาที่จะต้องอยู่ในกองประจำการเป็นทหารกำหนดระยะเวลาไว้ ๒ ปี แต่มีข้อยกเว้นตามมาตรา ๙ ไว้กี่กรณีตามข้อใด ?
ก. 2 กรณี
ข. 3 กรณี
ค. 4 กรณี
ง. 5 กรณี

ข้อที่ 4. ข้อใดคือบุคคลที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ?
ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เป็นเปรียญและนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ์
ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ตามที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือหน้าที่ของกรรมการสัสดีจังหวัด
ก. บันทึกผลการตรวจเลือกในบัญชีเรียก ฯ (แบบ สด.๑๖)
ข. รับเรื่องราวร้องขอในเหตุต่าง ๆ ซึ่งนายอำเภอได้สอบสวนแล้ว
ค. แบ่งคนเป็นจำพวกในใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “ทหารกองเกิน” ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว
ค. ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองเกิน
ง. ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับราชการในชั้นต่าง ๆ จนครบกำหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ

ข้อที่ 7. บุคคลซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดจะได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่เท่าไหร่ ?
ก. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
ข. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2
ค. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 3
ง. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 4

ข้อที่ 8. บุคคลตามข้อใดที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ?
ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์
ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. นายอำเภอมีอำนาจประกาศเรียกบุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ได้ ภายในกำหนดกี่วัน ?
ก. ภายในกำหนดห้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ข. ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ค. ภายในกำหนดร้อยสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ง. ภายในกำหนดร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ออกหมายเรียกทหารกองเกินตามมาตรา 18 และมาตรา 19 มาตรวจเลือก ?
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายอำเภอ
ค. กำนัน
ง. ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อที่ 11. นายอำเภอในท้องที่ที่มีการตรวจเลือกทหาร มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. จัดสถานที่ทำการตรวจเลือก
ข. จัดเจ้าหน้าที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกตรวจสอบได้ในวันตรวจเลือก
ค. จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกให้รวมอยู่เป็นตำบลเพื่อฟังเรียกชื่อ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ในการตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการถ้าผู้ที่ต้องเข้ากองประจำการเห็นว่า คณะกรรมการตรวจเลือตัดสินไม่ถูกหรือไม่ยุติธรรม ก็ให้ยื่นคำร้องต่อบุคคลตามข้อใด ?
ก. สัสดีจังหวัด
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. นายทหารยศพลตรีขึ้นไป
ง. คณะกรรมการชั้นสูง

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

Directions : Read these passage carefully. Then choose the best answer
Whenever my friend’s daughter , Anne , practiced the violin up in her bedroom , their dog always sat at the bottom of the stairs and howled.
One day , Ann’s brother , Eric , had a friend over while she was practicing , and the dog was howling as usual. At the conclusion of the piece , Eric’s friend called to Anne , “Could you please play something the dog doesn’t know ?”

1. Anne practiced playing the violin on the ………. .
(1) ground floor (2) roof
(3) second floor (4) stairs

2. The writer of this story is ………. .
(1) Anne (2) a friend of the family
(3) Eric’s friend (4) Eric

3 . The phrase “had a friend over” (line 4) could best be replaced by ………
(1) invited a friend to come to the house
(2) had a big argument with his friend

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบกระทรวงกลาโหม [195]
รวมคู่มือ แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน [181]

รวมแนวข้อสอบ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม49,271 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด37,408 ครั้ง
เปิดร้าน1 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

0981137490
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านsobtidteeny
sobtidteeny
จำหน่ายแนวข้อสอบ หนังสือสอบ เอกสารงานราชการทุกหน่วยงาน จำหน่ายหนังสือสอบงานราชการ ไฟล์ mp3 บรรยายเนื้อหา ชุดติว รวมแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ เตรียมสอบงานราชการหนังสืองานราชการ เปิดสอบราชการ คู่มือสอบสอบงานราชการ แนวข้อสอบราชการ เตรียมสอบราชการ
เบอร์โทร : 0981137490
อีเมล : thongthaisong101@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก