lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ

เจ้าของร้าน

เตรียมสอบกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และชั้นต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

----------------------------------------------

 

 

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข้อที่ 1. “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” คือ ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. เป้าประสงค์
ง. จุดมุ่งหมาย

ข้อที่ 2. One of The Best Air Forces in ASEAN คือ ?
ก. กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค
ข. กองทัพอากาศชั้นนาในเอเชีย
ค. กองทัพอากาศเครือข่ายศูนย์กลางในภูมิภาค
ง. กองทัพอากาศเครือข่ายศูนย์กลางในเอเชีย

ข้อที่ 3. ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 21 ได้กําหนดให้กองทัพอากาศ มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศป้องกันราชอาณาจักร
ข. กองทัพอากาศมีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใช้กําลังกองทัพอากาศตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเฉพาะของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ?
ก. ด้านการข่าว
ข. ด้านยุทธการและการฝึก
ค. ด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์
ง. ด้านการศึกษา

ข้อที่ 5. ปัจจัยสําคัญที่เป็นที่มาของการกําหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ คือ ?
ก. ผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. ผลประโยชน์ของประชาชน
ค. ผลประโยชน์ของรัฐบาล
ง. ผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์และเป้าหมายกําลังทางอากาศ ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 ?
ก. การตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. การตอบสนองวัตถุประสงค์แห่งชาติ
ค. การตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล
ง. บทบาทที่มีต่อความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดของกองทัพอากาศ ?
ก. การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ข. การป้องกันประเทศ รักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
ค. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดคือหน้าที่ภายใต้วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศสู่การเป็นผู้นํา/องค์การนํา ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 ?
ก. เป็นหลักด้านกําลังทางอากาศของประเทศ ตอบสนอง ต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีขนาดกะทัดรัด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ข. เป็นสถาบันแห่งองค์ความรู้ของกําลังทางอากาศที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค. เป็นสถาบันที่มุงพัฒนากำลังรบให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 9. การพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศอยู่บนพื้นฐานของอะไร ?
ก. วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ
ข. พันธกิจของกองทัพอากาศ
ค. กรอบภารกิจของกองทัพอากาศ
ง. จุดมุ่งหมายของกองทัพอากาศ

ข้อที่ 10. ภารกิจที่สําคัญยิ่งของทหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกองทัพอากาศคือ ?
ก. การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ
ข. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ค. การพัฒนากองกำลังให้ยื่งใหญ่ทัดเทียมนานาชาติ
ง. การพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย

ข้อที่ 11. Network Centric Warfare: NCW คือ ?
ก. สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
ข. เครือข่ายผู้ก่อการร้าย
ค. สงครามกับเครือข่ายผู้ก่อการร้าย
ง. สงครามที่ใช้เครือข่ายเครื่องบินเป็นศูนย์กลาง

ข้อที่ 12. ข้อใดคือเป้าหมายของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ ?
ก. ดํารงขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
ข. เสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)
ค. เตรียมกําลังทางอากาศทุกด้านให้เพียงพอ พร้อมรบตลอดเวลา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 13. ข้อใดคือเป้าหมายยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ ?
ก. รัฐบาล/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ข. ชนชั้นสูง/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ค. พระภิกษุ/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ง. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายยุทธศาสตร์การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ?
ก. ประชาชน
ข. พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ค. กลุ่มเป้าหมาย
ง. กลุ่มก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนใต้

ข้อที่ 15. ข้อใดคือตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ?
ก. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด ของศูนย์อํานวยการพลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ (ศพส.ทอ.)
ข. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ค. ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนของกองทัพอากาศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ
ข้อที่ 16. กิจการบินของไทยเริ่มต้นในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 17. ผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์

ข้อที่ 18. ชาวต่างประเทศได้นำเครื่องบินมาแสดงให้ชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2454
ข. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2464
ค. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2454
ง. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2464

ข้อที่ 19. บุคคลในข้อใดที่กองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็น “บุพการีของกองทัพอากาศ” ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 20. กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น “กองทัพอากาศ” ในปีใด ?
ก. ในปี พ.ศ. 2464
ข. ในปี พ.ศ. 2474
ค. ในปี พ.ศ. 2480
ง. ในปี พ.ศ. 2484

ข้อที่ 21. วันที่ระลึกกองทัพอากาศตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปี ?
ก. วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปี
ข. วันที่ 28 เมษายน ของทุกปี
ค. วันที่ 29 พฤษภาคม ของทุกปี
ง. วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

ข้อที่ 22. “กรมอากาศยานทหารบก” ในยุคแรกทำหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. การบินส่งไปรษณีย์ทางอากาศ
ข. การส่งแพทย์
ค. เวชภัณฑ์ทางอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบกฎต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476
ข้อที่ 1. พระราชบัญญัติถูกตราขึ้นเพราะสาเหตุตามข้อใด ?
ก. เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับทหารบก และ ทหารเรือ
ข. เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับทหารอากาศ
ค. เนื่องจากกฎหมายฉบับเดิมล้าสมัย
ง. เนื่องจากทหารบก และ ทหารเรือได้รวมเป็นกระทรวงเดียว

ข้อที่ 2. ตามหมวดที่ 1 ของพระราชบัญญัตินี้ให้ยกเลิกกฎตามข้อใด ?
ก. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2447
ข. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
ค. กฎว่าด้วยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินัย
ง. กฎการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2451

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของ “วินัยทหาร” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. วินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ข. กฎและวินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ค. การที่ทหารต้องปฏิบัติตามกฎและวินัยตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ง. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

ข้อที่ 4. ข้อใดคือการกระทำผิดวินัยทหารตามระเบียบนี้ ?
ก. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ข. ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ค. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. หากทหารกระทําผิดต่อวินัยทหาร ต้องได้รับโทษตามหมวดใดของพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ต้องได้รับโทษในหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ข. ต้องได้รับโทษในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ค. ต้องได้รับโทษในหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ง. ต้องได้รับโทษในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
ข้อที่ 6. ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ข้อใดไม่ใช่ศาลทหารชั้นต้น ?
ก. ศาลประจำหน่วยทหาร
ข. ศาลจังหวัดทหาร
ค. ศาลทหารสูงสุด
ง. ศาลทหารกรุงเทพ

ข้อที่ 7. กรณีมีการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการ ศาลทหารในข้อใด จำเป็นต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งและถอดถอน ?
A : ศาลทหารสูงสุด ศาลทหารกลาง
B : ศาลทหารสูงสุด ศาลประจำหน่วยทหาร
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 8. ข้อใดคือคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ?
ก. คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน
ข. คดีที่ต้องดำเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน
ค. คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำผิดด้วยกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. บุคคลในข้อใด เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ?
A : นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
B : บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 10. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาลทหารชั้นต้นและเขตอำนาจ ?
ก. ศาลจังหวัดทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ข. ศาลมณฑลทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ค. ศาลประจำหน่วยทหาร มีอำนาจเหนือบุคคลที่สังกัดหน่วยทหารนั้นโดยไม่จำกัดพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. เมื่อมีคำร้องขอของอัยการทหารหรือผู้ต้องหา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด มีอำนาจสั่งให้ส่งผู้ต้องหาไปดำเนินคดีในศาลทหารตามที่ร้องขอได้ ?
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 12. ศาลจังหวัดทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นใด ?
ก. ชั้นสัญญาบัตร
ข. ชั้นประทวน
ค. ชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. ข้อใดคืออำนาจของตุลาการนายเดียว ?
ก. ออกหมายเรียก ออกหมายอาญา
ข. ออกหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น
ค. ออกคำสั่งใด ๆ ซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
ข้อที่ 14. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ?
ก. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ
ข. ตำแหน่งอัตราทหาร
ค. มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ ?
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 16. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ข้อที่ 17. สมาชิกสภากลาโหม สามารถดำรงตำแหน่ง ได้ไม่เกินกี่วาระ ?
ก. 1 วาระ ข. 2 วาระ
ค. 3 วาระ ง. 4 วาระ

ข้อที่ 18. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อมีสมาชิกสภากลาโหม พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ค. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งมากกว่าวาระที่เหลืออยู่
ง. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ข้อที่ 19. “คณะผู้บัญชาการทหาร” ประกอบไปด้วยตำแหน่งในข้อใด ?
ก. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข. เสนาธิการทหาร, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, เสนาธิการทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 20. กระทรวงกลาโหม มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการในด้านใด ?
ก. ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ข. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ค. ด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497
ข้อที่ 21. ข้อใดให้ความหมายของ “ทหารกองเกิน” ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16 หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 18 แล้ว
ค. ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองเกิน
ง. ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับราชการในชั้นต่าง ๆ จนครบกำหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ

ข้อที่ 22. บุคคลซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดจะได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่เท่าไหร่ ?
ก. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
ข. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2
ค. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 3
ง. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 4

ข้อที่ 23. นักเรียนทหาร เมื่อมีอายุครบกี่ปีบริบูรณ์จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนกองประจำการได้ ?
ก. เมื่อมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
ข. เมื่อมีอายุ 19 ปีบริบูรณ์
ค. เมื่อมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
ง. เมื่อมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์

ข้อที่ 24. บุคคลใดที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ?
ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์
ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 25. บุคคลใดเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วจะไม่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ?
ก. ข้าราชการตำรวจ
ข. นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
ค. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ง. พยาบาลวิชาชีพ (ชาย)

ข้อที่ 26. บุคคลตามข้อใดมีสิทธิ์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกขึ้นในท้องที่แต่ละจังหวัด เพื่อทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ?
ก. ผู้บัญชาการกองพล
ข. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดตามมาตรา 13 แต่งตั้ง
ค. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนดตามมาตรา 28 แต่งตั้ง
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 27. คณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินประกอบด้วยบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศไม่ต่ำกว่าพันโท
ข. สัสดีจังหวัด
ค. นายทหารสัญญาบัตรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 28. นายอำเภอในท้องที่ที่มีการตรวจเลือกทหาร มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. จัดสถานที่ทำการตรวจเลือก
ข. จัดเจ้าหน้าที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกตรวจสอบได้ในวันตรวจเลือก
ค. จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกให้รวมอยู่เป็นตำบลเพื่อฟังเรียกชื่อ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 29. ทหารกองหนุนเมื่อมีอายุเท่าไหร่จึงจะพ้นราชการทหารประเภทที่ 2 ?
ก. มีมีอายุครบสามสิบปีบริบูรณ์
ข. มีมีอายุครบสี่สิบปีบริบูรณ์
ค. มีมีอายุครบสี่สิบหกปีบริบูรณ์
ง. มีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ข้อที่ 30. บุคคลใดใช้อุบายหลอกลวงให้เจ้าหน้าที่หลงเชื่อโดยเจตนาหลีกเลี่ยงให้พ้นจากการเข้ารับราชการทหารต้องได้รับโทษอย่างไร ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี
ข. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี

ข้อที่ 31. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498 ?
ก. การจัดกองทัพประจำการต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
ข. สถานการณ์ในขณะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องให้ชายที่มีสัญชาติไทยได้เข้ารับราชการทหารเพื่อป้องกันประเทศชาติ
ค. บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางมาตรายังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ง. ผิดทุกข้อ

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ วิชาภาษาไทย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดเป็นคำเลียนแบบเสียงธรรมชาติ ?
ก. มากมาย
ข. ตุ๊กตุ๊ก
ค. ฉุกเฉิน
ง. ห่างไกล

ข้อที่ 2. ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง ?
ก.คำ เสียง วลี ประโยค
ข. เสียง คำ วลี ประโยค
ค.วลี เสียง คำ ประโยค
ง. คำ วลี เสียง ประโยค

ข้อที่ 3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก.ทุกภาษาจะมีเฉพาะเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข.ภาษาไทยทุกคำจะมีความหมาย
ค.ภาษาจีนจะมีเสียงวรรณยุกต์
ง.คำ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษา

ข้อที่ 4. ข้อใดต่อไปนี้จับคู่คำสมัยเก่าและความหมายไม่ถูกต้อง ?
ก. ดงข้าว = อุ่นข้าว
ข. ลาง = บาง
ค. หื่น = บ้า
ง. สำส่อน = ปนกัน

ข้อที่ 5. ข้อใดคือลักษณะของการกร่อนเสียง ?
ก. การย่อเสียง
ข. การตัดเสียง
ค. การลดเสียง
ง. การเน้นสียง

ข้อที่ 6. จากคำว่า “ ดิฉัน ” เป็น “ เดี๊ยน ” เป็นการออกเสียงแบบใด ?
ก. กร่อนเสียง
ข. กลืนเสียง
ค. เน้นเสียง
ง. ย่อเสียง

ข้อที่ 7. ข้อใดเป็นต่อไปนี้กล่าวผิด ?
ก. คลินิก เป็นคำยืมจากประเทศอังกฤษ
ข. เต้าหู้ เป็นคำยืมจากประเทศจีน
ค. กุหลาบ เป็นคำยืมจากประเทศเปอร์เซีย
ง. ยูโด เป็นคำยืมจากประเทศเกาหลี

ข้อที่ 8. คำในข้อใด ที่ตัว “ ย ” ทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น ?
ก. สหาย
ข. เสมียน
ข. คุยโว
ง. สายน้ำ

ข้อที่ 9. ภาษาที่มีความรัดกุมมากที่สุดคือภาษาใด ?
ก. ฝรั่งเศส
ข. จีน
ค. ไทย
ง. เกาหลี

ข้อที่ 10. ข้อใดเป็นการวางคำขยายไว้หลังคำถูกขยาย ?
ก. สวยน่ะเนี่ย
ข. สงสารเธอจัง
ค. ฝนตกอะ
ง. น้องพูดเก่งมาก

ข้อที่ 11. คำในข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาเขมร ?
ก.ราชกุมาร
ข. พีระมิด
ค. ศักดินา
ง. เลอโฉม

ข้อที่ 12. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของคำไทยแท้ไม่ถูกต้อง ?
ก. มีเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข. ฟังแล้วมักเข้าใจได้ทันที
ค. มักจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัว
ง. มักมีจะมีพยางค์เดียวและสะกดตรงมาตรา

ข้อที่ 13. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด ?
ก. แม่ ราช แมว เจ้า
ข. นั่ง กิน ข้า ควาย
ค. ตอน น้ำ หนู มาร
ง. นอน วิ่ง ถ้ำ ใจ

ข้อที่ 14. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะคำเขมรได้ถูกต้อง ?
ก. คำที่มีตัวการันต์
ข. คำที่แผลง สระอำ เข้าไปได้
ค. คำที่ใส่สระ อะ ที่ตัวสะกดแล้วอ่านได้
ง. คำที่ออกเสียงควบกล้ำ

ข้อที่ 15. ข้อใดไม่ใช่คำเขมร ?
ก. กราบ – กำราบ
ข. แจก – จำแนก
ค. อวย – อำนวย
ง. ทบ – กระทบ

ข้อที่ 16. ข้อใดกล่าวถึงคำควบกล้ำไทย ไม่ถูกต้อง ?
ก. มี 12 เสียง
ข. พรานกราบพระ เป็นคำควบกล้ำไทย
ค. เสียง /กร/ เป็นคำควบกล้ำไทย
ง. ควาย เป็นคำควบกล้ำไทย

ข้อที่ 17. ข้อใดเป็นสำนวนต่างประเทศ ?
ก. มันต้นนี้กำลังโต
ข. มันคือแกงไก่
ค. มันเป็นอะไรที่น่ารักมาก
ง. มันเลอะเทอะแล้ว

ข้อที่ 18.ข้อใดไม่เป็นสำนวนต่างประเทศ ?
ก. เขาถูกตำหนิโดยพ่อ
ข. เขาถูกยกย่องว่าเป็นกวีเอก
ค. เขาถูกจับตามองโดยครู
ง. เขาถูกน้ำร้อนลวก

ข้อที่ 19.ข้อใดเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือย ?
ก. เธอนอนภายใต้บ้านของเขา
ข. เธอสวยมากใครๆก็รู้
ค. เขากินไก่ย่างอร่อย
ง. พี่ชายพาฉันไปหาพ่อ

ข้อที่ 20.ข้อใดเป็นภาษาสันสฤต ?
ก.กุหลาบ
ข. ประสูติ
ค. อมตะ
ง. ราชบิดา

**********************************************

ติดตามข่าว :http://booksmilcenter.lnwshop.com/
https://www.facebook.com/sobtidteeny/

  •  
  •  

สนใจ แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ติดต่อที่ 
โทร : 0981137490 (นวารี)
Line : aomsin0903

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบกระทรวงกลาโหม [195]
รวมคู่มือ แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน [181]

รวมแนวข้อสอบ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม49,271 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด37,408 ครั้ง
เปิดร้าน1 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

0981137490
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านsobtidteeny
sobtidteeny
จำหน่ายแนวข้อสอบ หนังสือสอบ เอกสารงานราชการทุกหน่วยงาน จำหน่ายหนังสือสอบงานราชการ ไฟล์ mp3 บรรยายเนื้อหา ชุดติว รวมแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ เตรียมสอบงานราชการหนังสืองานราชการ เปิดสอบราชการ คู่มือสอบสอบงานราชการ แนวข้อสอบราชการ เตรียมสอบราชการ
เบอร์โทร : 0981137490
อีเมล : thongthaisong101@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก