lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ ภาค ก. #ทุกหน่วยงาน

เจ้าของร้าน

 

  ตัวอย่าง แนวข้อสอบ ภาค ก. #ทุกหน่วยงาน

 

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1.อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.

ก.2534*                       ข. 2535                        ค. 2536                        ง.2545

2.ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้

ก.สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม

ข.สำนักงานรัฐมนตรี ,สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม*

ค.สำนักงานรัฐมนตรี ,สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม ,กอง

ง.กรม ,กอง ,ฝ่าย ,งาน

3.ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้ โดย……….

ก.ทำเป็นระเบียบ

ข.ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา*

ค.ทำเป็นประกาศและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง.ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีก่อน แล้วทำเป็นคำสั่ง

4.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดี (ถ้ามี) เป็นผู้..

ก.ปฏิบัติราชการแทน                         ข.ทำการแทน

ค.รักษาการในตำแหน่ง                      ง.รักษาราชการแทน*

5.การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็นดังนี้

ก.จังหวัด ,อำเภอ*                               ข.จังหวัด ,อำเภอ ,กิ่งอำเภอ

ค.จังหวัด ,อำเภอ ,ตำบล ,หมู่บ้าน

ง.จังหวัด ,อำเภอ ,กิ่งอำเภอ ,ตำบล ,หมู่บ้าน

6.ข้อใดไม่ใช่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

ก.อำเภอ*                                          ข.กรุงเทพมหานคร

ค.เมืองพัทยา                                     ง.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7.ข้อความใดต่อไปนี้ ผิด

ก.ให้รวมท้องที่หลายๆ อำเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัด

ข.จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล

ค.การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ

ง.ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเป็นคณะกรมการจังหวัดด้วย*

8.ข้อความใดต่อไปนี้ ถูกต้องที่สุด

ก.ปลัดอำเภอทุกคนเท่าเทียมกับหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้ช่วยเหลือ
นายอำเภอ

ข.ปลัดอำเภออาวุโสมีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าส่วนราชการ*

ค.ปลัดอำเภอแต่ละคนมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน เพราะแบ่งเป็นฝ่ายเป็นงาน

ง.ปลัดอำเภออาวุโสเป็นหัวหน้าที่ทำการปกครองอำเภอ

9.ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

ก.ทบวงซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

ข.จังหวัด

ค.อำเภอ*                                             ง.เทศบาลตำบล

10.เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น……..

ก.ข้าราชการทหาร                              ข.ข้าราชการการเมือง

ค.ข้าราชการพลเรือนสามัญฯ *           ง.ข้าราชการกลาโหม

11.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.พ.มีจำนวน

ก. 10 คน ถึง 14 คน                            ข. 5 ถึง 7 คน*

ค. 12 ถึง 16 คน                                  ง. 13 ถึง 17 คน

12.เลขานุการ อ.ก.พ.จังหวัด คือ

ก.ใครก็ได้ที่ อ.ก.พ.นั้นตั้ง                 ข.ปลัดจังหวัด

ค.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด*              ง.จ่าจังหวัด

13.ถ้าตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เป็นครั้งคราว และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควร……

ก.ปฏิบัติราชการแทน                        ข.ทำการแทน

ค.รักษาการในตำแหน่ง*                    ง.รักษาราชการแทน

14.สูตร E= (ผลงาน  ทรัพยากรบริหารที่ใช้) + ความพึงพอใจ

ก. E หมายถึง พลังงาน                       ข. หมายถึง ประสิทธิภาพ

ค. E หมายถึง ประสิทธิผล*                ง. E หมายถึง ความประหยัด

15.ในกระบวนการบริหารที่เรียกว่า POSDCORB นั้น ตัว D หมายถึง

ก. Democracy                                   ข. Delegating

ค. Developing                                   ง. Directing*

16.ผู้นำที่ไม่พยายามจัดให้มีประเมินผลงาน เป็นผู้นำแบบ

ก.อัตนิยม*                                       ข.เสรีนิยม

ค.ประชาธิปไตย                               ง.อนุรักษ์นิยม

17.สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) คือ

ก.การจัดการ                                    ข.การติดต่อสื่อสาร

ค.การสั่งการ*                                   ง.การส่งข้อมูลย้อนกลับ

18.ตามปกติหน่วยงานฝ่ายอำนวยการ (Staff) กับฝ่ายปฏิบัติการ (Line) มักจะมีพฤติกรรม

ก.ร่วมมือประสานกันทำงาน            ข.ขัดแย้งโทษกันและกัน*

ค.ต่างคนต่างทำงาน                          ง.มุ่งปฏิบัติตามคำสั่ง

19.อะไรต่อไปนี้ ที่ไม่ใช่หลักของระบบคุณธรรม (Merit System)

ก.หลักความสามารถ                         ข.หลักความเสมอภาคในโอกาส

ค.หลักความมั่นคงในอาชีพ               ง.หลักความขยันซื่อสัตย์*

20.ผู้บริหารที่เชื่อในระบบการควบคุมและลงโทษเพื่อให้บุคคลทำงานนั้น เป็นหลักของทฤษฎีบริหารที่เรียบว่า

ก.ทฤษฎีพื้นฐานของการจูงใจ           ข.ทฤษฎี X*

ค.ทฤษฎี Y                                         ง.ทฤษฎีรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง

21.MBO คือการบริหารงานโดย

ก.ยึดตัวบุคคล                                    ข.ยึดวิธีการ

ค.ยึดวัตถุประสงค์ *                           ง.ยึดผลงาน

22.ปัจจัยในการบริหารตามหลัก 4M’S คือ

ก.คน ความรู้ วัตถุสิ่งของ การจัดการ      ข.คน เงิน ที่ดิน การประกอบการ

ค.แรงงาน ทุน ที่ดิน การประกอบการ     ง.คน เงิน วัตถุสิ่งของ การจัดการ*

23.ผู้รับสนองพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  คือ

ก.ประธานรัฐสภา*                            ข.ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ค.ประธานวุฒิสภา                             ง.ประธานองค์มนตรี

24.พรรคการเมืองที่จะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดเป็นจำนวนอย่างที่สุด กี่เสียง

25.อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามประกาศของกระทรวงแรงงานฯ มีอัตราต่ำสุดและสูงสุดดังนี้

26.ถ้าค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลดลง จะทำให้

ก.ราคาสินค้าที่สั่งจากสหรัฐเข้ามาภายในไทยแพงขึ้น

ข.สินค้าไทยในต่างประเทศราคาถูกลงเมื่อเทียบกับสินค้าสหรัฐ

ค.สินค้าไทยในต่างประเทศราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าสหรัฐ*

ง.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินไทยเพราะคนละสกุลกัน

27.กรุงเทพมหานคร จะมีอายุครบ 300 ปี ในปี พ.ศ. ……….

ก. 2624                                             ข. 2625*

ค. 2626                                             ง. 2627

28.ถ้ามีหนังสือถึงประธานสภาจังหวัดใช้คำลงท้ายว่า

ก.ขอแสดงความนับถืออย่างสูง         ข.ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ค.ขอแสดงความนับถือ*                    ง.ด้วยความนับถืออย่างสูง

29.ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

ก.นมัสการด้วยความเคารพยิ่ง           ข.นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

ค.นมัสการด้วยความเคารพ               ง.ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง*

30.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ

ก.หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม               ข.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี*

ค.ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น       ง.นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

31.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

ก. 1 ปี*                                                ข. 2 ปี

ค. 3 ปี                                                ง. 5 ปี

32.หนังสือประทับตรา ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

ก.ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

ข.ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองลงชื่อเต็มกำกับตรา

ค.ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป*

ง.ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

33.ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

ก.ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ            ข.ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

ค.ถูกทั้งข้อ ก.และ ข้อ ข.*                  ง.แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

34.คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

ก.ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ*

ข.หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และลงรับไว้แล้ว

ค.โฉนด                                             ง.ข้อ ข. และข้อ ค.

35.การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

ก.หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป      ข.หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป*

ค.หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป       ง.หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

36.หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินที่มิใช่เอกสารสิทธิ หากเก็บไว้เพียง 5 ปีแล้ว เห็นว่าไม่จำเป็นประสงค์จะทำลาย ควรดำเนินการ……….

ก.ทำลายได้เลย                                   ข.ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง

ค.ขอทำความตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ง.ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง*

37.ข้อใดถูกต้อง

ก.ทะเบียนตามระเบียบงานสารบรรณมีทะเบียนหนังสือรับ-ทะเบียนหนังสือส่ง-
ทะเบียนหนังสือเก็บ*

ข.ประกาศคือหนังสือสั่งการ

ค.การเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือไว้ที่มุม
ด้านซ้ายของแผ่นกระดาษแผ่นแรก

ง.หนังสือด่วนมาก หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ

38.กฎหมายต่างกับศีลธรรม เนื่องจาก

ก.กฎหมายและศีลธรรมเป็นเรื่องที่ต้องแยกพิจารณาจากกัน

ข.กฎหมายและศีลธรรมต่างก็เป็นข้อกำหนดความประพฤติของมนุษย์

ค.กฎหมายมีสภาพบังคับ (Sanction) ที่รุนแรงกว่าศีลธรรม*

ง.ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

39.จารีตประเพณีที่ใช้ประกอบในการพิจารณาของกฎหมายนั้น

ก.ต้องเป็นจารีตประเพณีที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

ข.เป็นที่ยอมรับของสังคมและปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน

ค.ต้องเป็นจารีตประเพณีที่ทันสมัยทันเหตุการณ์

ง. ข้อ ก. และ ข. รวมกัน*

40.ผู้มีอำนาจเสนอออกพระราชกำหนด คือ

ก.รัฐมนตรีผู้รักษาการ*                     ข.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ค.เลขาธิการรัฐสภา                            ง.ประธานรัฐสภา

------------------------------------------------------------

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบกระทรวงกลาโหม [195]
รวมคู่มือ แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน [181]

รวมแนวข้อสอบ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม49,271 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด37,408 ครั้ง
เปิดร้าน1 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

0981137490
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านsobtidteeny
sobtidteeny
จำหน่ายแนวข้อสอบ หนังสือสอบ เอกสารงานราชการทุกหน่วยงาน จำหน่ายหนังสือสอบงานราชการ ไฟล์ mp3 บรรยายเนื้อหา ชุดติว รวมแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ เตรียมสอบงานราชการหนังสืองานราชการ เปิดสอบราชการ คู่มือสอบสอบงานราชการ แนวข้อสอบราชการ เตรียมสอบราชการ
เบอร์โทร : 0981137490
อีเมล : thongthaisong101@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก