lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560

เจ้าของร้าน

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมทางหลวง [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. กรมทางหลวงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมเมื่อปีใด ?

ก. ปี พ.ศ. 2455

ข. ปี พ.ศ. 2465

ค. ปี พ.ศ. 2475

ง. ปี พ.ศ. 2485

 

ข้อที่ 2. ภายหลังที่ประเทศไทยได้ประกาศสงครามกับประเทศเยอรมัน ออสเตรีย – ฮังการี ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้กรมทางไปอยู่กับกรมใด ?

ก. กรมคลอง

ข. กรมทางหลวง

ค. กรมรถไฟหลวง

ง. กรมขนส่งทางบก

 

ข้อที่ 3. กรมทางหลวงได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมทางหลวงแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติใด ?

ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484

ข. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495 สังกัดกระทรวงคมนาคม

ค. พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2506

ง. ผิดทุกข้อ

 

ข้อที่ 4. ในรัชสมัยใดที่กองทางก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมทางโอนสังกัดจาก กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดกระทรวงคมนาคม ?

ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

ค. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนปัจจุบัน ?

ก. นายธานินทร์ สมบูรณ์

ข. นายสราวุธ ทรงศิวิไล

ค. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์

ง. นายทวี เกศิสำอาง

 

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” กรมทางหลวง ?

ก. มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน

ข. มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานทางสูง

ค. มุ่งสู่ความเป็นองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ง. มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่ใส่ใจการให้บริการผู้ใช้ทาง และรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่ “ค่านิยม” ของกรมทางหลวง ?

ก. องค์กรที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานทางสูง

ข. ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย

ค. ยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ง. เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง

 

ข้อที่ 8. กรมทางหลวงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ………. ?

ก. ทางหลวงพิเศษ

ข. ทางหลวงแผ่นดิน

ค. ทางหลวงสัมปทาน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 9. ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2549 ทางหลวงในประเทศไทย แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?

ก. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ข. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ค. แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

ง. แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

 

ข้อที่ 10. ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่สำคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างคือทางหลวงตามข้อใด ?

ก. ทางหลวงพิเศษ

ข. ทางหลวงแผ่นดิน

ค. ทางหลวงชนบท

ง. ทางหลวงสัมปทาน

 

ข้อที่ 11. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1 คือทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคใด ?

ก. ภาคเหนือ

ข. ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ

ค. ภาคกลาง ตะวันออก

ง. ภาคใต้ตอนบน

 

ข้อที่ 12. ตามระบบหมายเลขทางหลวง ทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จะมีหมายเลขนำหน้าตามข้อใด ?

ก. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1

ข. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 2

ค. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 3

ง. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 4

 

ข้อที่ 13. ทางหลวงแผ่นดินสายประธานเชื่อมการจราจรระหว่างภาคต่อภาค ในปัจจุบันมีอยู่กี่ สาย ?

ก. 2 สาย

ข. 3 สาย

ค. 4 สาย

ง. 5 สาย

 

ข้อที่ 14. ข้อใดคือทางหลวงแผ่นดินสายประธานเชื่อมการจราจรจากกรุงเทพฯ-อ.สะเดา จ.สงขลา ?

ก. ถนนพหลโยธิน

ข. ถนนมิตรภาพ

ค. ถนนสุขุมวิท

ง. ถนนเพชรเกษม

 

ข้อที่ 15. ทางหลวงที่มีหมายเลข 4 หลัก หมายถึงทางหลวงตามข้อใด ?

ก. ทางหลวงแผ่นดินสายประธานตามภาคต่าง ๆ ที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1

ข. ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน ที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1 หลัก หรือ 2 หลัก

ค. ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัด กับอำเภอ หรือสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้น

ง. ผิดทุกข้อ

 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. กิจการใดที่ทำเพื่อการสำรวจการก่อสร้าง การขยาย การบูรณะหรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง ?

ก. งานทาง

ข. งานทางจราจร

ค. งานทางเท้า

ง. งานทางขนาน

 

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “เจ้าพนักงานทางหลวง” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. บุคคลซึ่งมีอำนาจและหน้าที่หรือได้รับแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งหรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือเฉพาะสายใดสายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้

ข. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานทางหลวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ค. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ง. ผิดทุกข้อ

 

ข้อที่ 3. ทางหลวงตามพระราชบัญญัตินี้มีทั้งหมดกี่ประเภท ?

ก. 3 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และ ทางหลวงชนบท

ข. 4 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และ ทางหลวงเทศบาล

ค. 5 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และ ทางหลวงสุขาภิบาล

ง. 5 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล ทางหลวงสุขาภิบาล และ ทางหลวงสัมปทาน

 

ข้อที่ 4. ทางหลวงตามข้อใดถูกลงทะเบียนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดลงทะเบียนไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ?

ก. ทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผ่นดิน

ข. ทางหลวงสัมปทาน

ค. ทางหลวงชนบท

ง. ทางหลวงเทศบาล

 

ข้อที่ 5. ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการทางหลวง ให้บุคคลตามข้อใดเป็นผู้อำนวยการทางหลวง ?

ก. อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้อำนวยการทางหลวงชนบท

ค. นายกเทศมนตรีเป็นผู้อำนวยการทางหลวงเทศบาล

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 6. เจ้าพนักงานทางหลวงมีอำนาจและหน้าที่ตามข้อใด ?

ก. ตรวจตราดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้

ข. เรียกยานพาหนะให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบในกรณีที่เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

ค. จับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะกระทำความผิดเพื่อส่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจดำเนินคดีต่อไป

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 7. ทางหลวงตามข้อใดที่อธิบดีกรมโยธาธิการมีอำนาจกำหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงตามพระราชบัญญัตินี้ ?

ก. ทางหลวงพิเศษ

ข. ทางหลวงชนบท

ค. ทางหลวงแผ่นดิน

ง. ทางหลวงสัมปทาน

 

ข้อที่ 8. ผู้อำนวยการทางหลวงจะมีอำนาจใช้ที่ดินริมทางหลวงซึ่งปราศจากสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลใดเป็นการชั่วคราวได้ ในกรณีตามข้อใด ?

ก. ในกรณีฉุกเฉิน

ข. ในกรณีทำงานส่วนตัว

ค. ในกรณีไม่มีพื้นที่ให้ทำงาน

ง. ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานทาง

 

ข้อที่ 9. ผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจแก้ทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงในระยะสองร้อยเมตรจากเขตทางหลวงได้ ในกรณีตามข้อใด ?

ก. เพื่อประโยชน์แก่งานทาง

ข. เพื่อป้องปัดภัยฉุกเฉิน

ค. เพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 10. ในกรณีทำงานทางเพื่อเชื่อม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางรถไฟ ผู้อำนวยการทางหลวงต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งสำเนาแบบก่อสร้างให้ผู้ควบคุมการรถไฟนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน ?

ก. ไม่น้อยกว่าสิบวัน

ข. ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน

ค. ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ง. ไม่น้อยกว่าสี่สิบวัน

 

ข้อที่ 11. การจอดบนไหล่ทางในกรณีรถเสียตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องไม่เกินกี่ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่เครื่องยนต์ชำรุด ?

ก. ต้องไม่เกินสิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด

ข. ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด

ค. ต้องไม่เกินสามสิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด

ง. ต้องไม่เกินสี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด

 

ข้อที่ 12. มาตราที่ 39 ตามพระราชบัญญัตินี้ห้ามไม่ให้ดำเนินการตามข้อใด ?

ก. ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง

ข. ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการปิดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลม หรือมีคม หรือนำสิ่งใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง

ค. ห้ามมิให้ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องหมายจราจร

ง. ห้ามมิให้ผู้ใดขุด ขน ทำลายหรือทำให้เสียหายแก่ทางหลวง หรือวัตถุสำหรับใช้งานทาง

 

ข้อที่ 13. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจปิดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิมที่ทางหลวงพิเศษตัดผ่าน ?

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข. ผู้อำนวยการทางหลวง

ค. อธิบดีกรมทางหลวง

ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

ข้อที่ 14. การใช้ยานพาหนะบนทางหลวงซึ่งยังไม่ได้เปิดอนุญาตให้ใช้เป็นทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ควบคุมทางหลวง มีความผิดตามมาตราใด ?

ก. ผิดตามมาตรา 59

ข. ผิดตามมาตรา 60

ค. ผิดตามมาตรา 65

ง. ผิดตามมาตรา 70

 

ข้อที่ 15. เพื่อประโยชน์แก่งานทาง รัฐมนตรีมีอำนาจที่จะสงวนที่ดินของรัฐซึ่งไม่มีบุคคลเข้าครอบครอง ตรงตามมาตราใดตามพระราชบัญญัตินี้ ?

ก. มาตรา 64

ข. มาตรา 65

ค. มาตรา 66

ง. มาตรา 67

 

ข้อที่ 16. ผู้ใดขัดขวางการกระทำเจ้าพนักงานซึ่งผู้อำนวยการทางหลวงแต่งตั้ง ต้องระวางโทษตามข้อใด ?

ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ข้อที่ 17. ผู้ใดฝ่าฝืนนำยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินวิ่งบนทางหลวง ตามมาตรา 61 ต้องถูกดำเนินคดีตามข้อใด ?

ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  

ดูรายละเอียดแนวข้อสอบ>> http://www.รวมข้อสอบราชการ.com/category/45/

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบกระทรวงกลาโหม [195]
รวมคู่มือ แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน [181]

รวมแนวข้อสอบ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม49,235 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด37,376 ครั้ง
เปิดร้าน1 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

0981137490
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านsobtidteeny
sobtidteeny
จำหน่ายแนวข้อสอบ หนังสือสอบ เอกสารงานราชการทุกหน่วยงาน จำหน่ายหนังสือสอบงานราชการ ไฟล์ mp3 บรรยายเนื้อหา ชุดติว รวมแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ เตรียมสอบงานราชการหนังสืองานราชการ เปิดสอบราชการ คู่มือสอบสอบงานราชการ แนวข้อสอบราชการ เตรียมสอบราชการ
เบอร์โทร : 0981137490
อีเมล : thongthaisong101@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก