lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

รวมแนวข้อสอบกรมที่ดิน ปี 2016

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

รวมแนวข้อสอบกรมที่ดิน ปี 2016 [พร้อมเฉลย] ชุดเตรียมสอบกรมที่ดิน ปี 2560

 

 

 

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน

 

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “โฉนดที่ดิน” ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ ชายทะเลด้วย

ข. กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึง สิทธิครอบครองที่ดิน

ค. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้หมายความรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจอง ที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”

ง. การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งที่ดิน เพื่อประโยชน์ในกิจการค้าหากำไรโดยวิธีขาย แลกเปลี่ยน หรือให้ เช่าซื้อที่ดิน

 

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 3 บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในกรณีใด ?

ก. ในกรณีที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมาย ก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย นี้ใช้บังคับ หรือได้มาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้

ข. ในกรณีที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพหรือกฎหมายอื่น

ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

 

ข้อที่ 3. หากบุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดิน แล้วไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน หรือปล่อย ที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินสิบปีติดต่อกันจะถูกดำเนินการตามข้อใด ?

ก. ปรับไม่เกิน 10,000 บาทต่อไร่

ข. ถูกยึดโฉนดที่ดิน

ค. ให้รัฐเวนคืนที่ดินนั้น

ง. ให้ที่ดินนั้น ตกเป็นของรัฐเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป

 

ข้อที่ 4. “คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ” มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?

ก. รัฐมนตรี

ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม

ค. อธิบดีกรมการปกครอง

ง. อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์

 

ข้อที่ 5. คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?

ก. วางนโยบายจัดที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินสำหรับอยู่อาศัย และหาเลี้ยงชีพตามควรแก่อัตภาพ

ข. สงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ ซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิ ครอบครองเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ค. อบหมายให้ทบวงการเมืองที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ใน มาตรานี้ แทนคณะกรรมการได้ ตามที่เห็นสมควร

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 6. ภายในเขตสำรวจที่ดินให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตสำรวจที่ดิน ไม่มีหน้าที่ตามข้อใด ?

ก. ไม่แจ้งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายในระยะ เวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

ข. นำ หรือจัดให้บุคคลอื่นนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปชี้เขตที่ดิน ซึ่งตนมีสิทธิหรือครอบครองอยู่ ในเมื่อได้รับคำบอกกล่าวจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควร

ค. ลงชื่อรับรองการสำรวจที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ เป็นจริง ในกรณีที่จัดให้บุคคลอื่น นำชี้เขตที่ดินให้บุคคลซึ่งนำชี้เขต ที่ดินเป็นผู้ลงชื่อรับรองการสำรวจที่ดินแทน

ง. แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายในระยะ เวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด ตามแบบ และวิธีการที่ กำหนดในกฎกระทรวงในกรณีเช่นนี้จะจัดให้บุคคลอื่นแจ้งแทนก็ได้

 

ข้อที่ 7. นอกจากที่ดินที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐนำไปจัดตามกฎหมายอื่นแล้ว อธิบดียังมีอำนาจจัดการที่ดินตามข้อใด ?

ก. ให้เอกชนทำสัมปทาน

ข. ให้จัดทำเป็นอาคารชุดสำหรับข้าราชการ

ค. ให้ทำเป็นสวนสาธารณะ

ง. ให้ราษฎรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหาเลี้ยงชีพได้

 

ข้อที่ 8. ข้อใดคือบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ ?

ก. ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบ เหยียบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจอง ที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”

ข. ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

ค. ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและทำประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังวันที่ ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ และไม่มีใบจอง ใบเหยียบย่ำ หรือไม่มี หลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพ

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 9. การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน อยู่ในหมวดที่เท่าไหร่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ?

ก. หมวดที่ 3

ข. หมวดที่ 4

ค. หมวดที่ 5

ง. หมวดที่ 6

 

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่จดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ?

ก. เจ้าพนักงานที่ดิน

ข. อธิบดีกรมที่ดิน

ค. หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดิน

ง. รัฐมนตรี

 

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมที่ดิน

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. งานที่ดินในประเทศไทย ปรากฏเริ่มแรกในสมัยใด ?

ก. สมัยกรุงสุโขทัย ข. สมัยกรุงศรีอยุธยา

ค. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ง. ไม่มีข้อใดถูก

 

ข้อที่ 2. พระเจ้าอยู่หัวพระงองค์ใดทรงเป็นผู้สถาปนากรมที่ดินขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 ?

ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ข้อที่ 3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายสังกัดและเรียกชื่อของกรมที่ดิน ในสมัยรัตนโกสินทร์.ศก 120 ?

ก. กรมทะเบียนที่ดิน : กระทรวงมหาดไทย

ข. กรมที่ดิน : กระทรวงเกษตราธิการ

ค. กรมที่ดินและโลหะกิจ : กระทรวงมหาดไทย

ง. กรมที่ดิน : กระทรวงมหาดไทย

 

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากรมที่เป็นท่านคนแรก ?

ก. มิสเตอร์ดับบลิว เอ. เกรแฮม

ข. หลวงประมวลภูมิเทศ (เฮง วิริยะศิริ)

ค. นายอาร์. ดี. เครก

ง. พระหัตถสารศุภิกิจ (ภู่)

 

ข้อที่ 5. ส่วนราชการของกรมที่ดินในข้อใดอยู่ระดับเดียวกัน ?

ก. ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ข. ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ : รองอธิบดีกรมที่ดิน

ค. สำนักจัดการที่ดินของรัฐ : รองอธิบดีกรมที่ดิน

ง. ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ : สำนักกฎหมาย

 

ข้อที่ 6. ข้อใดกล่าวถึงพันธกิจของกรมที่ดินได้ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด ?

ก. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ

ข. ให้บริการเกี่ยวกับที่ดิน

ค. ส่งเสริมและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ง. บริหารจัดการข้อมูลที่ดิน และแผนที่

 

ข้อที่ 7. พนักงานท่านใดของกรมที่ดินมีวัฒนธรรมองค์กรที่ครบถ้วน ถูกต้องมากที่สุด ?

ก. นายเอ มาทำงานตรงตามเวลา รักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ข. นายบี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ช่วยทำงานที่คั่งค้างให้เสมอ

ค. นายซีเป็นพนักงานเขียนแผนที่ เมื่อมีเวลาว่าง จะช่วยรดน้ำต้นไม้แทนคนสวนเสมอ

ง. นายดี ใส่ใจงานบริการ รักษากฎระเบียบทุกข้ออย่างเคร่งครัด

 

ข้อที่ 8. ข้อใดบ่งบอกถึงค่านิยมกรมที่ดินได้ถูกต้อง ?

ก. มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี ยึดมั่นจริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา

ข. น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี ตรงต่อเวลา

ค. มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี มีจิตบริการ รับผิดชอบต่อหน้าที่

ง. น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี มีจิตบริการ ยึดมั่นจริยธรรม

 

ข้อที่ 9. ภารกิจในข้อใดถือเป็นภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดินทั้งหมด ?

ก. การดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร การรังวัดและทำแผนที่

ข. รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ

ค. การควบคุมการจัดสรรที่ดิน การควบคุมช่างรังวัดเอกชน

ง. การจดทะเบียนอาคารชุด การรังวัดและทำแผนที่

 

ข้อที่ 10. ข้อใดคือองค์ประกอบของคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ?

ก. อธิบดีกรมที่ดิน

ข. นายช่างใหญ่กรมที่ดิน

ค. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 11. คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนท่านใด ใช้มีอำนาจหน้าที่ได้ถูกต้อง ?

ก. นายเอ กำหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้ที่จะเป็นช่างรังวัดเอกชน

ข. นางสาวบี กำหนดมาตรฐานเครื่องมือที่จะใช้รังวัดของช่างรังวัดเอกชน

ค. นางซีควบคุมสอดส่องความประพฤติและมรรยาทของช่างรังวัดเอกชน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ?

ก. อาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ข. จัดให้มีผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน ในสังกัดจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน

ค. มีกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือรังวัด ซึ่งไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับนายทะเบียน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 13. การโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน มีอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 เท่าไร ?

ก. รายละ 2,000 บาท ข. รายละ 3,000 บาท

ค. รายละ 4,000 บาท ง. รายละ 5,000 บาท

 

ข้อที่ 14. การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตภายในกำหนดกี่วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ทำการจัดสรรที่ดิน ?

ก. 3 วัน ข. 5 วัน

ค. 7 วัน ง. 15 วัน

 

ข้อที่ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง ?

ก. 15 วัน ข. 30 วัน

ค. 45 วัน ง. 60 วัน

 

ข้อที่ 16. นายเอฟ ต้องชำระอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 เท่าไร หากนายเอฟต้องการจัดสรรที่ดินเป็นที่ประกอบเกษตรกรรม จำนวน 10 ไร่ ?

ก. 100 บาท ข. 250 บาท

ค. 1,000 บาท ง. 2,500 บาท

 

ข้อที่ 17. ข้อใดถูกเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ?

ก. ค่าจดทะเบียนอาคารชุด 200 บาท

ข. ค่าออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ห้องละ 20 บาท

ค. ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศรายละ 200 บาท

ง. ค่าจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 2,000 บาท

 

ข้อที่ 18. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว ?

ก. คนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่

ข. นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ค. คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมได้

ง. ที่ดินที่คนต่างด้าวจะได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล

 

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรังวัด

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ. 2542

ข้อที่ 1. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ?

ก. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. นายอำเภอ

ง. อธิบดีกรมที่ดิน

 

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “ค่าใช้จ่าย” ตามระเบียบนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างคนงาน

ข. เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คนงานที่เจ้าหน้าที่จ้างไปทำการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

ค. ค่าป่วยการ เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่หรือผู้แทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการรังวัด เช่น

ค่าลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับ เป็นต้น

ง. ถูกทุกข้อ

 

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ข้อที่ 3. จากบัญชีค่าใช้จ่ายสําหรับการออก การตรวจสอบเนื้อที่แบ่งแยก แบบ ก. หากต้องการวัดที่ดินจำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ ต้องใช้เวลาในการวัดทั้งหมดกี่วัน ?

ก. 1 วัน

ข. 2 วัน

ค. 3 วัน

ง. 4 วัน

 

ข้อที่ 4. แต่ละจังหวัดจะต้องออกประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ?

ก. 15 วัน

ข. 30วัน

ค. 60 วัน

ง. 90 วัน

 

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การการเพิ่มวันทำการรังวัด ?

ก. สวนผลไม้ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ข. เมืองพัทยา ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ค. กรณีการรังวัดต้องคำนวณจำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ง. สวนผักกาดแดง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

 

ข้อที่ 6. ข้อใดคือหลักเกณฑ์การการเพิ่มวันทำการรังวัด ?

ก. สวนปาล์ม ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ข. จังหวัดสระบุรี ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ค. กรณีการรังวัดต้องคำนวณไม่จำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ง. สวนเฟื่องฟ้า ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

 

ข้อที่ 7. ตามระเบียบนี้ข้อใดถูกต้อง ?

A : จำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ คิดเวลาทำการ 1 วัน

B : จำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ คิดเวลาทำการ 2 วัน

ก. A ถูก B ถูก

ข. A ถูก B ผิด

ค. A ผิด B ถูก

ง. ผิด ถูก B ผิด

 

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535

ข้อที่ 8. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ?

ก. ควบคุมสอดส่องความประพฤติและมรรยาทของช่างรังวัดเอกชน

ข. ออกใบอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน

ค. เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ?

ก. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ข. เมื่อพ้นจากตำแหน่ง สามารถได้รับแต่งตั้งอีกได้

ค. กรณีครบตามวาระ แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งใหม่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

ง. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี

 

ข้อที่ 10. ข้อใดผิด เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ?

ก. มีหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเป็นนายทะเบียน

ข. จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนขึ้นในกรมที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค. หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้บังคับบัญชา

ง. ไม่มีข้อใดผิด

 

ข้อที่ 11. บุคคลใด สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนได้ ?

ก. นายเอ มีอายุ 19 ปีบริบูรณ์

ข. นางบี เป็นข้าราชการซึ่งมีเงินเดือนและตำแหน่งประจำ

ค. นางสาวซี เคยถูกปลดออก เพราะลาป่วยบ่อยครั้ง

ง. นายดี เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตแห่งวิชาชีพ

 

ข้อที่ 12. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับช่างรังวัดเอกชน ?

ก. การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบผลภายใน 60 วันนับแต่วันยื่นคำขอที่มีรายละเอียดถูกต้อง

ข. บัตรประจำตัวของช่างรังวัดเอกชนชำรุด สามารถยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือคำขอออกบัตรประจำตัวใหม่ต่อนายทะเบียนได้

ค. ห้ามมิให้ช่างรังวัดเอกชนเข้าอยู่ในสังกัดสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเกินหนึ่งแห่งในขณะเดียวกัน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 13. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนได้ ?

ก. มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

ข. เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ค. เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

ง. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

ข้อที่ 14. กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนไม่ชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปี ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละเท่าไร ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ ?

ก. ร้อยละ 10

ข. ร้อยละ 15

ค. ร้อยละ 20

ง. ร้อยละ 25

 

ข้อที่ 15. ข้อใดกล่าวถึง อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรังวัด ของผู้จัดการสำนักงานช่างรังวัดเอกชนได้ถูกต้อง ?

ก. ทำสัญญารับจ้างทำการรังวัดที่ดินเป็นหนังสือโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด

ข. ตรวจสอบและลงชื่อรับรองผลการรังวัดของช่างรังวัดเอกชนทั้งที่อยู่ในและนอกสังกัด

ค. ในกรณีที่ผู้จัดการสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้ทำการรังวัดด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องมีช่างรังวัดเอกชนที่อยู่ในสังกัดตรวจสอบและลงชื่อรับรองผลการรังวัด

ง. ถูกทุกข้อ

 

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ. 2553

ข้อที่ 16. ข้อใดให้ความหมายของ “หมุดดาวเทียม Rapid Static” ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. หมุดหลักฐานแผนที่ ที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียม

ข. หมุดดาวเทียมที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบสถิต

ค. หมุดหลักฐานแผนที่ ที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบจลน์ได้ค่าพิกัดทันที ณ เวลาทำการรังวัด

ง. หมุดดาวเทียมที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว

 

ข้อที่ 17. การรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ได้ค่าพิกัดทันที ณ เวลาทำการรังวัด (Real Time Kinematics, RTK) คือ ?

ก. การรับสัญญาณดาวเทียมไม่น้อยกว่า 2 จุดพร้อมๆ กัน ในช่วงเวลาเดียวกัน

ข. การรับสัญญาณดาวเทียมไม่น้อยกว่า 2 จุดพร้อมๆ กัน ในช่วงเวลาเดียวกัน ใช้ระยะเวลาในการรับสัญญาดาวเทียมน้อยกว่าการรับสัญญาณดาวเทียมแบบสถิต

ค. ถูกทุกข้อ

ง. ผิดทุกข้อ

 

ข้อที่ 18. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลเพื่อควบคุมรหัสหมุดดาวเทียม ข้อมูลการรับสัญญาณดาวเทียม และค่าพิกัดหมุดดาวเทียมไว้เพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง ?

ก. สำนักงานแผนที่ดิจิทัล

ข. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่

ค. สำนักเทคโนโลยีแผนที่ทางดาวเทียม

ง. สำนักงานควบคุมรหัสหมุดดาวเทียมแห่งชาติ

 

ข้อที่ 19. หมุดดาวเทียมต้องสร้างในตำแหน่งที่มั่นคงยากสามารถค้นหาได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางที่มุมสูงกี่องศา ?

ก. ที่มุม 15 องศา

ข. ที่มุม 30 องศา

ค. ที่มุม 45 องศา

ง. ที่มุม 90 องศา

 

ข้อที่ 20. หากปรากฏว่าหมุดดาวเทียมหรือหมุดพยานดาวเทียม คลาดเคลื่อน สูญหายหรือถูกทำลาย ให้รายงานต่อหน่วยงานตามข้อใด ?

ก. กรมที่ดิน

ข. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่

ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 

ข้อที่ 21. หมุดดาวเทียม Static เป็นหมุดคอนกรีต มีขนาดตามข้อใด ?

ก. มีขนาด 0.25 x 0.25 x 0.25 เมตร

ข. มีขนาด 0.25 x 0.25 x 0.5 เมตร

ค. มีขนาด 0.35 x 0.35 x 0.5 เมตร

ง. มีขนาด 0.35 x 0.35 x 1 เมตร

 

ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและทำแผนที่ (Surveying and Mapping)

ข้อที่ 22. การใช้ดาวเทียมเพื่อการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System = Gps ) คือ ?

ก. Earth surface Surveying

ข. Aerial Survey

ค. Airborne Laset Terrian Profiler

ง. satellite Surveying

ข้อที่ 23. ในงานรังวัดที่ดินหากต้องการร่างแผนที่เฉพาะแปลงในพื้นที่ขนาด 101 – 400 ตารางวาต้องใช้มาตราส่วนตามข้อใด ?

ก. มาตราส่วน 1 : 125

ข. มาตราส่วน 1 : 250

ค. มาตราส่วน 1 : 500

ง. มาตราส่วน 1 : 100

***************************************************************************

[**ข้อสอบมี 2 แบบ**]          

-ส่งเป็นไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ)

 

-ส่งแบบหนังสือ + MP3 ส่งทางไปรษณีย์ ราคา 799 บาท (ฟรีส่ง EMS + MP3) 

**โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต**

สนใจชำระค่าสินค้าและบริการและแจ้งได้เลยนะคะ

เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย

สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2 ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร เหมวันต์

 

โอนเงินแล้วแจ้งที่ 0981137490 หรือ Line ID : aomsin0903

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบกระทรวงกลาโหม [195]
รวมคู่มือ แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน [205]

รวมแนวข้อสอบ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม46,519 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด35,207 ครั้ง
เปิดร้าน1 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 ก.พ. 2561

0981137490
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านsobtidteeny
sobtidteeny
จำหน่ายแนวข้อสอบ หนังสือสอบ เอกสารงานราชการทุกหน่วยงาน จำหน่ายหนังสือสอบงานราชการ ไฟล์ mp3 บรรยายเนื้อหา ชุดติว รวมแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ เตรียมสอบงานราชการหนังสืองานราชการ เปิดสอบราชการ คู่มือสอบสอบงานราชการ แนวข้อสอบราชการ เตรียมสอบราชการ
เบอร์โทร : 0981137490
อีเมล : thongthaisong101@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก